Erasmus+

Mobilność Pracowników Uczelni

OGŁOSZENIE DLA PRACOWNIKÓW

Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich i pracowników administracji Collegium Humanum do składania aplikacji na wyjazdy:

 • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych – STA

lub

 • w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu shadow working itp.) – STT


Więcej informacji na temat zasad wyjazdów można znaleźć na podstronie Mobilność pracowników uczelni:

https://humanum.pl/erasmus/erasmus-mobilnosc-pracownikow-uczelni/

W celu zgłoszenia swej kandydatury proszę wypełnić formularz aplikacyjny do 15 lutego 2024 roku


Wyjazdy muszą być zrealizowane do 15 lipca 2024 roku. Czas wyjazdu to 2-5 dni.

Z powodu ograniczonych środków możliwe są wyjazdy wyłącznie do krajów UE.

FAQ

Można realizować zarówno w formie tradycyjnej, zdalnej oraz hybrydowej. Stypendium (grant za pobyt) jest wypłacane wyłącznie za dni realizowane z fizycznym pobytem face to face. W przypadku formy wyłącznie zdalnej wyjazd nie jest zasadny i tym samym finansowanie.

Tak, można, pod warunkiem, że uczelnia przyjmująca wyrazi na to zgodę i każdy z uczestników będzie realizował indywidualny program zajęć (w przypadku wyjazdów STA –przeprowadzenie wykładów; w przypadku wyjazdów STT – uczestnictwo w szkoleniu/warsztatach/ shadow working/wydarzeniu typu Staff Week) zawarty i zatwierdzony w Staff Mobility Agreement.

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan szkolenia (Training progamme) przygotowany przez pracownika. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i pracownika). Plan szkolenia musi być rozpisany na każdy dzień pobytu.

Tak, można wyjechać z osobą/osobami towarzyszącymi, jednak grant z programu Erasmus+ przysługuje wyłącznie zakwalifikowanemu na wyjazd pracownikowi CH.

Wyjazdy dydaktyczne STA można realizować wyłącznie do uczelni z którą CH ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną.

Tak, można, lecz nie jest to tożsame z uzyskaniem zgody Komisji Rekrutacyjnej na kolejne wyjazdy. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Tak, można realizować wyjazdy szkoleniowe (STT) i dydaktyczne (STA) w tych samych instytucjach, należy jednak pamiętać, by sam program szkolenia był każdorazowo inny.

 • celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika;
 • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską;
 • głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej;

Nie. Wyjazd musi się odbyć podczas trwania roku akademickiego na danej uczelni. Wyjątkiem są cykle wakacyjnych szkoleń dla pracowników uczelni wyższych np. językowych, prowadzonych przez niektóre instytucje.

Nie, ponieważ pobyt na wymianie akademickiej jest realizacją części obowiązków służbowych poza siedzibą uczelni. Jednakże jeśli pracownik chce przedłużyć swój wyjazd z innych powodów, niż udokumentowany pobyt na uczelni przyjmującej (np. chęć zwiedzania kraju/miasta/regionu), wówczas na dni spędzone poza uczelnią musi wypisać wniosek urlopowy.

Wysokość stypendium zależy stawki przyznanej na dany rok przez Komisję Europejską od grupy krajów, jest ona mnożona przez liczbę dni pobytu. CH finansuje z programu wyjazdy trwające do 5 dni roboczych.

Nie, CH nie zwraca oddzielnie uczestnikom kosztów za podróż, jednak każdemu uczestnikowi przysługuje oprócz stypendium (grantu) ryczałt na podróż z programu, w wysokości zależnej od odległości.

Nie jest to konieczne, lecz znacznie ułatwia sprawę i obniża koszty (m.in. przewalutowania) gdyż stypendium uczestnika wypłacane jest w EUR. Można także korzystać z kont multiwalutowych typu Revolut.

Ubezpieczenie od kosztów leczenia oraz NNW na okres wyjazdu za granicę –

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne na terenie UE zapewnia Karta EKUZ, którą można bezpłatnie wyrobić w siedzibie oddziału NFZ. Nie pokrywa ona jednak wszystkich kosztów, dlatego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Są to:

 • Podpisany przez przełożonego formularz Zgody na wyjazd
 • Wypełniony i podpisany przez uczestnika, rektora WSR i instytucję przyjmującą Staff Mobility Agreement
 • Podpisany przez uczelnię przyjmującą Letter of Confirmation z dokładnymi datami pobytu; lub certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu (w przypadku udziału w wydarzeniu typu Staff Week)
 • Wypełnienie ankiety on-line EU Survey, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia (Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu, może zostać wezwany do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE)
 • Złożenie indywidualnego, pisemnego raportu z wyjazdu (w przypadku, gdy w jednym wyjeździe brało kilka osób, może być to jeden raport).

Należy tak dobrać termin wyjazdu, aby nie kolidował on z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi na uczelni. Ta kwestia leży po stronie pracownika. Jeśli z jakichś powodów będzie to niemożliwe, należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z Prorektorem w celu ustalenia zastępstwa lub terminu odrobienia zajęć.

Mobilność pracowników uczelni

W ramach wymiany międzynarodowej pracowników akademickich możliwe są:
 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

DOFINANSOWANIE

Minimalny okres pobytu to 2 dni, a maksymalny okres dofinansowania wynosi 5 dni

kraje należące do danej grupystawka dzienna przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dniStawka dzienna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2022 przy wyjazdach trwających od 15 dni do 2 miesięcy*
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14[1]180 €126 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13[2]160 €112 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 €98 €

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni

 

Koszty podróży

odległość ryczał na koszty podróży ryczał na koszty podróży
od 10 do 99 km 23 € na uczestnika 0
od 100 do 499 km 180 € na uczestnika 210 € na uczestnika
od 500 do 1999 km 275 € na uczestnika 320 € na uczestnika
od 2000 do 2999 km 360 € na uczestnika 410 € na uczestnika
od 3000 do 3999 km 530 € na uczestnika 610 € na uczestnika
od 4000 do 7999 km 820 € na uczestnika 0
8000 km lub więcej 1500 € na uczestnika 0

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.