Erasmus+

Praktyki / Staż absolwencki

PRAKTYKI / STAŻ ABSOLWENCKI

Każdego roku, zazwyczaj na jesieni (nabór na semestr letni) i na wiosnę (nabór na semestr zimowy) w CH rozpoczyna się nabór na wyjazdy. Należy do podanej w ogłoszeniu o naborze daty wypełnić formularz aplikacyjny online, a następnie, w wyznaczonym terminie wypełnić test językowy. Po wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna dokonuje wyboru kandydatów, o wynikach rekrutacji uczestnicy informowani są droga mailową lub telefoniczną przez Koordynatora Programu Erasmus.

W przypadku, gdy zostaną w danym roku wolne miejsca oraz środki finansowe, CH uruchamia dodatkowy nabór na wyjazdy.

Tak, studenci niestacjonarni oraz online studiów licencjackich, magisterskich oraz jednolitych magisterskich są uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy Erasmusa.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że praktyki w ramach programu Erasmus powinny odbywać się w trybie w trybie stacjonarnym.

Nie, słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy Erasmusa.

Tak, obcokrajowcy będący studentami CH są uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy na Erasmusa.

Nie. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci, którzy w momencie planowanego wyjazdu będą przynajmniej na drugim roku studiów I stopnia, na drugim roku jednolitych studiów magisterskich oraz na drugim semestrze studiów II stopnia.

Nie. Urlop dziekański wyklucza możliwość wyjazdu na  praktyki w ramach Programu Erasmus.

Minimum to średnia 3,5 za ostatni zamknięty semestr. Wysoka średnia jest dodatkowym atutem wtedy, gdy jest więcej chętnych niż miejsc. Ponieważ średnia wlicza się do punktacji, może decydować o zakwalifikowaniu na wyjazd do wybranej uczelni.

Kod Erasmusa (ang. Erasmus code) Collegium Humanum to PL WARSZAW99.

Wybór i organizacja miejsca praktyk leży po stronie studenta.  Praktyki można realizować we wszystkich krajach uczestniczących w programie (kraje UE) w instytucjach takich jak:

 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • partner społeczny lub inny przedstawiciel danego zawodu, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
 • instytut badawczy;
 • fundacja;
 • szkoła/instytut/centrum edukacyjne (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych);
 • organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 • organ oferujący poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
 • instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące w przypadku staży/praktyk studenckich:

 • instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na tej stronie internetowej);
 • organizacje zarządzające programami UE, takie jak agencje narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

Może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Erasmus+ nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku zapewnienia praktykantom/kom zakwaterowania. Osoba wyjeżdżająca na praktyki może skierować indywidualne zapytanie do instytucji, w której będzie realizowana praktyka, o dostępne możliwości zakwaterowania.

Instytucja przyjmująca na praktyki nie ma obowiązku zapewniania wynagrodzenia osobom, które decydują się na realizację praktyk w jej ośrodku. Niektóre instytucje decydują się na zapewnianie takiego wynagrodzenia, inne nie. Uczestnicy i uczestniczki programu Erasmus+ praktyki mogą równocześnie pobierać stypendium w ramach programu oraz wynagrodzenie finansowe od instytucji przyjmującej.

Tak, student jest zobowiązany do opłat czesnego w CH także podczas pobytu na wymianie. Jednak każdy student wyjeżdżający na wymianę ma prawo do możliwości indywidualnej organizacji sesji egzaminacyjnej bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Minimalny okres odbywania praktyki w ramach programu Erasmus+ to 60 dni (2 miesiące). Wyjątkiem są mobilności krótkoterminowe, które mogą trwać od 5 do 30 dni i muszą zawierać obowiązkowy komponent wirtualny.
kraje należące do danej grupy stawka miesięczna
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14[1] 820 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13[2] 820 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 750 €
[1] Kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwom [2] Kraje regionu 13: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino   Osoby (studenci i absolwenci), spełniają kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) mogą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu. Definicja „osób z mniejszym:
grupa osób kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji
osoby z niepełnosprawnościami Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
osoby ze środowisk uboższych Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora. Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów
  [1] Kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwom [1] Kraje regionu 13: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

Niestety nie. Praktyka powinna odbyć się w instytucji za granicą.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia praktyki w polskiej instytucji posiadającej siedzibę za granicą, zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu praktyki muszą gwarantować pracę w międzynarodowym środowisku oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku.

Niestety, nie jest to możliwe. Założenia programu Erasmus zakładają realizację mobilności Erasmus+ w innym kraju, niż kraj zamieszkania.

Na praktyki absolwenckie można wyjechać w ciągu roku od zakończenia studiów (czyli od obrony pracy dyplomowej).

Jest to zależne od tego jak długo trwał poprzedni wyjazd i na jakim stopniu studiów był realizowany. Każdy student na każdym stopniu studiów posiada tzw. kapitał mobilności, jest to:

12 miesięcy w przypadku studiów I i II stopnia

24 miesiące w przypadku studiów magisterskich jednolitych

Jeśli kapitał ten nie został wykorzystany to student może aplikować o ponowny wyjazd w ramach Erasmusa.

Znajomość języka musi być na tyle dobra, aby pozwoliła Ci na bezproblemowe komunikowanie się ze współpracownikami, klientami oraz przełożonymi. Minimum w przypadku praktyk to poziom B1.

 • Po ogłoszeniu wyników rekrutacji Koordynator Programu Erasmus+ ustala ze studentami ostateczny wybór miejsca, terminu i czasu trwania praktyk.
 • Następnie studenci wysyłają do instytucji przyjmującej Letter of Intent. Wypełniony i podpisany dokument należy dostarczyć do Koordynatora Programu Erasmus.
 • Studenci ustalają program praktyk (Learning Agreement for Traineeship) i wypełniają treścią merytoryczną. W przypadku praktyk obowiązkowych

Po akceptacji przez uczelnię partnerską, studenci po przesłaniu do Koordynatora maila z datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności oraz  podpisują umowę finansową

Należy jak najszybciej skontaktować się z Koordynatorem Programu Erasmus i poinformować o konieczności skrócenia pobytu mailem lub telefonicznie. W zależności od tego, o ile wyjazd jest skrócony, należy liczyć się z koniecznością zwrotu części lub całości stypendium. Ta ostatnia sytuacja nastąpi, jeśli student nie zrealizował minimalnego okresu wyjazdu (na studia – 3 miesiące, na praktyki – 2 miesiące).

Istnieją sytuacje niezależne od studenta, tj. np. choroba, wypadek, które zmuszają do nagłego skrócenia pobytu. Taka sytuacja nazywana jest „siłą wyższą”.

Jest to nieprzewidywalna, nadzwyczajna i niezależna od studenta sytuacja związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem. Jeśli pobyt studenta trwał krócej niż minimalny okres wyjazdu w ramach Erasmusa do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii siły wyższej konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji programu Erasmus w Warszawie. W tym celu Koordynator Programu Erasmus z CH kontaktuje się z NA z odpowiednim pismem, do którego dołączona jest stosowna dokumentacja (medyczna, policyjna, itp.) potwierdzająca zaistnienie nieszczęśliwego zdarzenia, zaświadczenie z instytucji przyjmującej o czasie trwania pobytu na wymianie oraz (jeśli dotyczy) informacja o szacowanych kosztach poniesionych przez uczestnika w związku z wyjazdem i pobytem kraju docelowym.

Instytucja przyjmująca może zapewnić zakwaterowanie (np. w akademiku), ale nie jest do tego zobowiązana. Tę kwestię uczestnik powinien załatwić długo przed wyjazdem. Zasady Erasmusa+ nie nakładają na instytucję przyjmującą obowiązku zapewnienia studentom/praktykantom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia w danym mieście.

Aby rozliczyć się z wyjazdu na praktyki należy:

 • dostarczyć (przed wyjazdem) wypełniony i podpisany przez instytucję przyjmującą Letter of Intent, z dokładnymi datami pobytu i treścią merytoryczną
 • dostarczyć oryginał potwierdzenia pobytu („Letter of Confirmation”) z dokładnymi datami, wystawione przez uczelnię zagraniczną w ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyki
 • dostarczyć część „After the mobility” Learning Agreement, lub zaświadczenie o odbyciu praktyk, wystawione przez instytucję, w której student odbywał praktykę

w przypadku, gdy zaliczana była praktyka obowiązkowa – dokument musi zawierać liczbę godzin odbytych praktyk, liczbę punktów ECTS (która powinna być nie mniejsza, niż ta wymagana przez uczelnię) oraz treść merytoryczną)

 • wypełnić test językowy OLS online “po mobilności”
 • wypełnić ankietę – raport online (warunek konieczny)
 • dostarczyć indywidualny raport uczestnika – opisowy, lub w postaci ankiety (wzór dostępny w BWM)

Posiadanie jakiegokolwiek certyfikatu językowego, czy innej formy potwierdzającej znajomość języka, jak również odbycie podobnego testu przy okazji poprzedniego wyjazdu w ramach Erasmusa, nie zwalnia studenta z testu językowego na platformie OLS. Jest to obowiązkowa część wyjazdu warunkującą wypłatę stypendium.

Niestety, po zakończeniu studiów nie ma możliwości aplikowania o wyjazd w ramach programu Erasmus. Wyjazdy absolwenckie są możliwe do realizacji, jeśli student zaaplikuje na ostatnim roku studiów przed obroną pracy dyplomowej, mając jeszcze status studenta.

Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest wypłacane w walucie euro, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze konta bankowego. Konto można założyć zarówno w Polsce jak i za granicą.

W dwóch transzach. Pierwsza transza – 80% wysokości przyznanego stypendium wypłacana jest przed wyjazdem. Druga – pozostałe 20% – po powrocie z wyjazdu i rozliczeniu się z programu.

Stypendium w ramach programu Erasmus+, które student otrzymuje na wyjazd na studia i/lub praktyki jest zwolnione z opodatkowania.

Program ERASMUS+ zaleca obowiązkowe ubezpieczenia: a) uzyskanie dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (tzw. EKUZ); b) uzyskanie dokumentu ubezpieczenia – od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej (to w szczególności dla studentów fizjoterapii) – na czas podróży i pobytu na praktykach.

Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub pobierają stypendium socjalne w Collegium Humanum(w okresie w którym realizowany będzie wyjazd na praktyki lub na ostatnim roku studiów – w przypadku absolwentów) mogą otrzymać dopłatę 250 EUR do miesięcznej stawki stypendialnej. Podstawą do dopłaty jest dostarczenie / dosłanie drogą mailową do Koordynatora Programu Erasmus orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji stypendialnej wydanej przez CH (dokumenty muszą zostać dostarczone przed podpisaniem umowy na wyjazd).

Osoby, które zdecydują się na odbycie podróży niskoemisyjnej (tzw. green travel) na praktyki (np. autokarem, pociągiem, samochodem – jeśli jest to podróż wspólna min. 2 osób na tej samej trasie w tym samym celu, ale nie samolotem), mogą otrzymać dopłatę w wysokości 50 EUR jednorazowo do całościowej kwoty stypendium. Podstawą do dopłaty jest dostarczenie (mailowo lub osobiście) wypełnionej i podpisanej oświadczenia o green travel

STAWKI STYPEDNIUM

kraje należące do danej grupy

stawka miesięczna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14[1]

820 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13[2]

820 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

750 €

 

Osoby (studenci i absolwenci), spełniają kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) mogą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

Definicja „osób z mniejszym:

grupa osób

kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji

osoby z niepełnosprawnościami

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

osoby ze środowisk uboższych

Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora. Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów

 

Krótkoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów (pobyty od 5 do 30 dni)
do krajów UE i krajów trzecich stowarzyszonych z UE –
dotyczy również mobilności mieszanych (blended mobility):

Krótkoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów (pobyty od 5 do 30 dni) do krajów UE i krajów trzecich stowarzyszonych z UE – dotyczy również mobilności mieszanych (blended mobility): kwota dziennego stypendium

dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”

pobyt od 5 do 14 dni

79 € / dzień

100 € / wyjazd

pobyt od 15 do 30 dni

56 € / dzień

150 € / wyjazd

Wyjazdy długoterminowe studentów i absolwentów do krajów trzecich niestowarzyszonych z Erasmus+ w ramach projektów KA131-2023 za wyjątkiem krajów z regionów 13 i 14 kwota miesięcznego stypendium – wyjazdy na studia/wyjazdy na praktykę

700 €/miesiąc

dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”

250 €/miesiąc

[1] Kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwom

[2] Kraje regionu 13: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.