Erasmus+

Wyjazdy na studia

Studenci Collegium Humanum mogą ubiegać się o wyjazdy w ramach programu Erasmus+:

 • wyjazdy na studia
 • wyjazdy na praktyki
 • wyjazdy na staże absolwenckie (w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów)
 • krótkoterminowe wyjazdy Blended Intensive Programme (BIP) – pobyt od 5 do 30 dni +, połączone z obowiązkowym elementem wirtualnym

Każdego roku, zazwyczaj na jesieni (nabór na semestr letni) i na wiosnę (nabór na semestr zimowy) w CH rozpoczyna się nabór na wyjazdy. Należy do podanej w ogłoszeniu o naborze daty wypełnić formularz aplikacyjny online, a następnie, w wyznaczonym terminie wypełnić test językowy. Po wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna dokonuje wyboru kandydatów, o wynikach rekrutacji uczestnicy informowani są droga mailową lub telefoniczną przez Koordynatora Programu Erasmus.

W przypadku, gdy zostaną w danym roku wolne miejsca oraz środki finansowe, CH uruchamia dodatkowy nabór na wyjazdy.

Termin składania aplikacji uczelnie przyjmujące umieszczają na swoich stronach internetowych, zwykle w zakładce „International” „Erasmus” lub „Incoming students”

Tak, studenci niestacjonarni oraz online studiów licencjackich, magisterskich oraz jednolitych magisterskich są uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy Erasmusa.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że zajęcia na uczelniach zagranicznych odbywają się w trybie stacjonarnym.

Nie, studenci (słuchacze) studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy Erasmusa.

Tak, obcokrajowcy będący studentami CH są uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy na Erasmusa.

W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci, którzy w momencie planowanego wyjazdu będą przynajmniej na drugim roku studiów I stopnia, na drugim roku jednolitych studiów magisterskich oraz na drugim semestrze studiów II stopnia.

Nie. Urlop dziekański wyklucza możliwość wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus. Student nie może zostać skierowany na częściowe studia zagraniczne podczas urlopu dziekańskiego.

Minimum to średnia 3,5 za ostatni zamknięty semestr. Wysoka średnia jest dodatkowym atutem wtedy, gdy jest więcej chętnych niż miejsc. Ponieważ średnia wlicza się do punktacji, może decydować o zakwalifikowaniu na wyjazd do wybranej uczelni.

Kod Erasmusa (ang. Erasmus code) Collegium Humanum to PL WARSZAW99.

Lista uczelni partnerskich, do których można wyjechać na studia dostępna jest w linku.

W pierwszej kolejności skontaktuj się z Koordynatorem Programu Erasmus+ i przedstaw mu wybrany uniwersytet. Jeżeli posiadasz kontakty na wybranym uniwersytecie które mogłyby ułatwić podpisanie umowy wspomnij o nich. Komisja kwalifikacyjna na pewno weźmie pod uwagę jeżeli z Twojej inicjatywy zostanie podpisana umowa z uniwersytetem na który chcesz pojechać.

Tak, student jest zobowiązany do opłat czesnego w CH także podczas pobytu na wymianie. Jednak każdy student wyjeżdżający na wymianę ma prawo do możliwości indywidualnej organizacji zaliczania sesji bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Jest to zależne od tego jak długo trwał poprzedni wyjazd i na jakim stopniu studiów był realizowany. Każdy student na każdym stopniu studiów posiada tzw. kapitał mobilności, jest to:

12 miesięcy w przypadku studiów I i II stopnia

24 miesiące w przypadku studiów magisterskich jednolitych

Jeśli kapitał ten nie został wykorzystany to student może aplikować o ponowny wyjazd w ramach Erasmusa.

W przypadku wyjazdów na studia minimum to poziom B2. Znajomość języka musi być na tyle dobra, aby pozwoliła Ci na studiowanie na danej uczelni (brać udział w zajęciach, zdawać egzaminy). Często uczelnie organizują specjalne intensywne kursy językowe które odbywają się przed rozpoczęciem zajęć oraz/lub w trakcie semestru.

Niektóre uczelnie oferują zajęcia w języku angielskim, jednak nie wszystkie mają takie przedmioty w ofercie, lub mają je w ograniczonej liczbie. Zanim zdecydujesz się na naukę w danej uczelni, upewnij się, że w ramach Twojego kierunku zajęcia na tej uczelni prowadzone są w języku, którym władasz w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

 • Po ogłoszeniu wyników rekrutacji Koordynator Programu Erasmus+ Collegium Humanum wysyła nominacje zakwalifikowanych studentów do uczelni partnerskich.
 • Następnie studenci sprawdzają na stronach uczelni partnerskich informacje dotyczące wymaganych dokumentów, terminów ich nadsyłania oraz sprawdzają przedmioty oraz ich język wykładowy. Część uczelni przesyła te informacje studentom bezpośrednio po nominacji, jednak zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z tymi procederami.
 • Studenci w porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym ustalają program studiów i wypełniają Online Learning Agreement w systemie Dashboard.
 • Po akceptacji przez uczelnię partnerską, studenci po przesłaniu do Koordynatora maila z ostatecznymi datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności oraz podpisują umowę finansową.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Koordynatorem Programu Erasmus i poinformować o konieczności skrócenia pobytu mailem lub telefonicznie. W zależności od tego, o ile wyjazd jest skrócony, należy liczyć się z koniecznością zwrotu części lub całości stypendium. Ta ostatnia sytuacja nastąpi, jeśli student nie zrealizował minimalnego okresu wyjazdu (na studia – 3 miesiące, na praktyki – 2 miesiące).

Istnieją sytuacje niezależne od studenta, tj. np. choroba, wypadek, które zmuszają do nagłego skrócenia pobytu. Taka sytuacja nazywana jest „siłą wyższą”.

Jest to nieprzewidywalna, nadzwyczajna i niezależna od studenta sytuacja związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem. Jeśli pobyt studenta trwał krócej niż minimalny okres wyjazdu w ramach Erasmusa do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii siły wyższej konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji programu Erasmus w Warszawie. W tym celu Koordynator Programu Erasmus z CH kontaktuje się z NA z odpowiednim pismem, do którego dołączona jest stosowna dokumentacja (medyczna, policyjna, itp.) potwierdzająca zaistnienie nieszczęśliwego zdarzenia, zaświadczenie z instytucji przyjmującej o czasie trwania pobytu na wymianie oraz (jeśli dotyczy) informacja o szacowanych kosztach poniesionych przez uczestnika w związku z wyjazdem i pobytem kraju docelowym.

Uczelnia przyjmująca może zapewnić zakwaterowanie (np. w akademiku), ale nie jest do tego zobowiązana. Tę kwestię uczestnik powinien załatwić długo przed wyjazdem. Zasady Erasmusa+ nie nakładają na instytucję przyjmującą obowiązku zapewnienia studentom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia w danym mieście.

Zmian należy dokonać w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć w instytucji zagranicznej. W przypadku studiów, zmiany można dodatkowo dokonać w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kolejnego semestru na uczelni partnerskiej.

Tak, jest taka możliwość, o ile uczelnia przyjmująca wyrazi na to zgodę. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach jednego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni partnerskiej i macierzystej, uzgodnić „Learning Agreement” na kolejny okres i podpisać kolejną umowę finansową/aneks do umowy na nowy okres.

Wniosek o przedłużenie okresu pobytu na studiach za granicą  powinien być zgłoszony do Koordynatora Programu Erasmus, przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu mobilności.

Aby rozliczyć się z wyjazdu na studia należy:

 • dostarczyć oryginał potwierdzenia pobytu („Letter of Confirmation”) z dokładnymi datami, wystawione przez uczelnię zagraniczną w ciągu 2 tygodni od zakończenia studiów na Erasmusie.
 • dostarczyć Transcript of Records – wykaz ocen uzyskanych na uczelni zagranicznej, wraz ze skalą ocen obowiązujących w danym kraju.
 • wypełnić test językowy OLS online “po mobilności”
 • wypełnić ankietę – raport online (warunek konieczny)
 • dostarczyć indywidualny raport uczestnika – opisowy, lub w postaci ankiety (wzór dostępny u Koordynatora Programu Erasmus)

Z punktu widzenia rozliczenia finansowego z wyjazdu, nie ma to żadnego znaczenia, pod warunkiem złożenia u Koordynatora potwierdzenia pobytu. Natomiast z punktu widzenia merytorycznego– będzie to skutkowało koniecznością zaliczenia po powrocie przedmiotu, będącego jego polskim odpowiednikiem, a który został wpisany do tabelki B Learning Agreement.

Posiadanie jakiegokolwiek certyfikatu językowego, czy innej formy potwierdzającej znajomość języka, jak również odbycie podobnego testu przy okazji poprzedniego wyjazdu w ramach Erasmusa, nie zwalnia studenta z testu językowego na platformie OLS. Jest to obowiązkowa część wyjazdu warunkującą wypłatę stypendium.

Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest wypłacane w walucie euro, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze konta bankowego. Konto można założyć zarówno w Polsce jak i za granicą. Może to być także subkonto walutowe w EUR w polskim banku lub konto multiwalutowe typu Revolut.

W dwóch transzach. Pierwsza transza – 80% wysokości przyznanego stypendium wypłacana jest przed wyjazdem. Druga – pozostałe 20% – po powrocie z wyjazdu i rozliczeniu się z programu.

Stypendium w ramach programu Erasmus+, które student otrzymuje na wyjazd na studia jest zwolnione z opodatkowania.

Program ERASMUS+ zaleca obowiązkowe ubezpieczenia: a) uzyskanie dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (tzw. EKUZ); b) uzyskanie dokumentu ubezpieczenia – od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej (to w szczególności dla studentów fizjoterapii) – na czas podróży i pobytu na studiach.

Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub pobierają stypendium socjalne w Collegium Humanum(w okresie w którym realizowany będzie wyjazd na praktyki lub na ostatnim roku studiów – w przypadku absolwentów) mogą otrzymać dopłatę 250 EUR do miesięcznej stawki stypendialnej. Podstawą do dopłaty jest dostarczenie / dosłanie drogą mailową do Koordynatora Programu Erasmus orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji stypendialnej wydanej przez CH (dokumenty muszą zostać dostarczone przed podpisaniem umowy na wyjazd).

Osoby, które zdecydują się na odbycie podróży niskoemisyjnej (tzw. green travel) na praktyki (np. autokarem, pociągiem, samochodem – jeśli jest to podróż wspólna min. 2 osób na tej samej trasie w tym samym celu, ale nie samolotem), mogą otrzymać dopłatę w wysokości 50 EUR jednorazowo do całościowej kwoty stypendium. Podstawą do dopłaty jest dostarczenie (mailowo lub osobiście) wypełnionej i podpisanej oświadczenia o green travel .

STAWKI STYPEDNIUM

kraje należące do danej grupy

stawka miesięczna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14[1]

670 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13[2]

670 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600 €

Osoby (studenci i absolwenci), spełniają kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) mogą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

Definicja „osób z mniejszym:

grupa osób

kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji

osoby z niepełnosprawnościami

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

osoby ze środowisk uboższych

Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora. Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów

[1] Kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwom

[2] Kraje regionu 13: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.