Rekrutacja trwa

Innowacyjny HR Biznes Partner 4.0

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 25 LUTEGO 2024 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Innowacyjny HR Biznes Partner 4.0
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Co może zaoferować pracownikowi dział HR we współczesnym świecie? Jaką funkcję pełni HR Biznes Partner? Czy wiesz, że najbardziej popularny model koncepcji HR Business Partnera stworzony przez D. Ulricha ewoluował? Obecnie sam autor poprzedniej wersji zwraca uwagę na potężną rolę HR Biznes Partnera w tworzeniu organizacji wygrywającej na konkurencyjnym i zmiennym rynku. W 1996 r. w literaturze przedmiotu mówiono o 4 głównych rolach, za które jest odpowiedzialny dział HR, współcześnie D. Ulrich zwraca uwagę na 13 trendów, które definiują innowacyjnego HR Business Partnera.

 

 

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy, zmiany demograficzne, globalizacja oraz wyzwania związane z rozwojem cyfryzacji sprawiają, że, rola działów HR jest bardziej interdyscyplinarna niż jeszcze 10 lat temu. Genezą tych zmian była pogłębiająca się luka pomiędzy sposobem funkcjonowania działów personalnych, a oczekiwaniami pozostałych uczestników organizacji, głównie brak zrozumienia działań służb personalnych przez biznes. Szefowie działów HR nie potrafili posługiwać się językiem biznesu, czyli uniwersalnym i dla wszystkich zrozumiałym językiem liczb i rezultatów, a odgórne inicjatywy, nie dostosowane do potrzeb wszystkich pracowników organizacji, nie odpowiadały aktualnym potrzebom organizacji.

Innowacyjny HR Business Partner w świeci VUCA nie tworzy tylko nowych wizji, strategii, procedur i innych treści, ale „ramię w ramię” z kierownictwem organizacji ma wpływ na wyniki biznesowe i kondycję przedsiębiorstwa. Badacze zgodnie podkreślają, że współczesny HR Biznes Partner nie skupia się wyłącznie na zmianach w dziale HR, ale przyczynia się do rozwoju firmy poprzez oferowanie wartości dodanej dla wielu różnych interesariuszy.  

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools
CH Gold

Co zyskujesz?

Program studiów zawiera pełny zakres nowatorskiej w Polsce wiedzy bazującej na współczesnych badaniach D. Ulricha (2019r) na temat koncepcji i roli HR Biznes Partnera. Najnowsza wiedza poparta przykładami praktyki biznesowej pozwala na pełnienie funkcji innowacyjnego HR Biznes Partnera w organizacjach komercyjnych, publicznych oraz non-profit. W czasie studiów słuchacz zdobędzie gruntową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia takiej roli jak: Rzecznik pracowników, Manager Rozwoju, Ekspert HR, Agent Zmian i Kultury Organizacyjnej, Partner Strategiczny, Integrator Technologii i Mediów, Twórca i Interpretator Analiz. Najsilniej pożądane kompetencje HR Biznes Partnera to – orientacja biznesowa, umiejętności interpersonalne, umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność komunikacji.

Wiedza teoretyczna ma tylko 5% wpływu na efektywność HR Business Partnera (Badania think thanku Corporate Executive Board) dlatego słuchacze studiów podyplomowych otrzymują efektywne połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką działania.

Dla kogo?

 • Studia przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi, którzy chcą uczyć się, jak rozumieć biznes, analizować kierunki rozwoju przedsiębiorstwa i realizować działania HR odpowiadające potrzebom organizacji i zmieniającego się rynku.
 • Oferta studiów przeznaczona jest także dla wszystkich, którzy chcą awansować w struktury ścisłej kadry kierowniczej – (C level).
 • W Polsce koncepcja wprowadzenia funkcji HR Biznes Partnera zyskuję na popularności. Zawód HR Biznes Partnera znalazł się na liście najbardziej perspektywicznych zawodów w Polsce w 2017 [Hays dla Forbes].

PROGRAM

BLOK I

 • Zajęcia integracyjne,
 • HR business partner – role, funkcje, zadania,
 • Kompetencje HR BP,
 • Top 5 cliftonstrengths gallup, badanie dla słuchczy studiów podyplomowych,

BLOK II

 • Lean management w optymalizacji procesów HR,
 • Strategie biznesowe w zarządzaniu efektywnością procesów HR,

BLOK III

 • Skuteczne przywództwo- kierowanie ludźmi w organizacji,
 • Komunikacja I zarządzanie konfliktami,

BLOK IV

 • Najnowsze trendy I koncepcje w zarządzaniu kapitałem ludzkim,
 • Prawo pracy w praktyce,

BLOK V

 • Rekrutacja I zarządzanie talentami,
 • Employer branding I kultura organizacyjna,

BLOK VI

 • Zarządzanie zmianą
 • Performance management

BLOK VII

 • Wykorzystanie technik IT w wykonywaniu zadań HR przez HR BP,
 • Nowoczesne metody pracy HR business partnera: design thinking i action learning

BLOK VIII

 • Finanse dla niefinansistów; wskaźniki w pracy,
 • Coaching w pracy HR business partnera.

2 semestry, 6 zjazdów, 2 spotkania online, łącznie 128h.

Autorzy PROGRAMU

Ewelina Grajnert MBA

Ewelina Grajnert, Dyrektor Zarządzający TalentSfery, promotor innowacyjnych rozwiązań i transformacji działów HR do HR 4.0. Ponad 15 lat doświadczenia jako HR Business Partner i Dyrektor Personalny w międzynarodowych korporacjach z branży FM. Ekspert merytoryczny podczas transferów pracowniczych oraz wdrażania nowych programów HR w Europie Wschodniej. 


MBA Business and Human Resource Management Oxford Brookes University, Magister Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biznesie, Polityk Społeczny. Kanadyjski dyplom coacha kariery. 


Autorka licznych publikacji na temat zarządzania zasobami ludzkimi, prelegent m.in. podczas Kongresu HR i WolvesSummit. Wykładowca Executive MBA.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)  – opłata 100 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 25 lutego  2024 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6000,00 zł
2 wpłaty półroczne
3250,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Programy dofinansowujące skierowane do pracowników i pracodawców z całej Polski. Ich celem jest wsparcia dostosowania pracowników i przedsiębiorców do zmian demograficznych na rynku pracy, wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.  Programy krajowe obejmują także dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. 

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioski należy składać u operatora przypisanego do danego województwa lub regionu, w którym mieści się siedziba wnioskodawcy. Więcej informacji na stronie:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

https://www.parp.gov.pl/

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Poziom dofinansowania: dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia, dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia.

Nabory wniosków uruchamiane są przez urzędy pracy każdego roku kalendarzowego – najczęściej w marcu. Trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym lub do dnia 30 października.

 

Więcej informacji na stronie:

https://kfs.pl/

urzędy pracy: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA