Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok 2019/2020

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • CZAS TRWANIA 3 SEMESTRY (Distance learning)
 • Liczba godzin 525
 • ECTS 47

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.

Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych

 

 

Uwaga:

Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza – od 1 września 2015 r. – obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego. W konsekwencji wprowadzono okres przejściowy (do 31 sierpnia 2020 r.) do uzyskania przez nauczycieli przedszkoli (osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach) wymaganych kwalifikacji do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.

W przypadku języka angielskiego kwalifikacje potwierdzają zdane z odpowiednimi wynikami takie egzaminy, jak First Certyficate in English (FCE), Cambridge Assesment English (CEA) czy International English Language Testing System (IELTS).

PROGRAM STUDIÓW

Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1591) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).

 • Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
 • Teorie uczenia się i nauczania języków obcych
 • Różnice indywidualne w procesie uczenia się języków obcych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Emisja i higiena głosu
 • Kompetencje i warsztat pracy nauczyciela języka obcego
 • Dydaktyka ogólna
 • Podstawy dydaktyki języka obcego
 • Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Dobór i ocena materiału nauczania
 • Nowoczesne technologie informatyczne
 • Rozwijanie i integracja poszczególnych sprawności językowych (dzieci/uczniów)
 • Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia oraz praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Planowanie, wdrażanie i ewaluacja działań w obszarze edukacji językowej
 • Metodyka edukacji językowej w wychowaniu przedszkolnym
 • Metodyka edukacji językowej w kształceniu zintegrowanym
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego
 • Praktyka

UMIEJĘTNOŚCI

Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnienie formularza rekrutacyjnego – (do pobrania)
 • Wykonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na konto:

COLLEGIUM HUMANUM – SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA 00-014 WARSZAWA, UL. MONIUSZKI 1A,

PKO Bank Polski 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463.

 • Przesłanie skanu formularza oraz skanu dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na adres edusfera@humanum.pl
 • Po przesłaniu skanów na podany adres e-mail prześlemy dalszą procedurę rekrutacyjną

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
3900,00 zł
3 wpłaty semestralne
1450,00 zł
10 wpłat miesięcznych
450,00 zł

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Nr rachunku: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
PKO Bank Polski S A

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: edusfera@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych

mgr inż. Dariusz Sroka

Czynne:

 • poniedziałek- piątek- w godz. 9.00-17.00
 • sobota- w godz. 9.00-12.00 (tylko w czasie zjazdów)

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW