Menedżer Sportu i Kultury

Studia Podyplomowe

Rekrutacja 2020/2021

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Menedżer Sportu i Kultury
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Studia EMBA Menedżer Sportu i Kultury przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi, zarządzania ośrodkami sportowym czy kulturalnymi,  którzy chcą uczyć się jak rozumieć biznes sportowy, analizować kierunki rozwoju ośrodków sportowych czy kulturalnych i realizować działania odpowiadające potrzebom organizacji sportowych i kulturalnych.

Oferta studiów przeznaczona jest także dla wszystkich, którzy chcą awansować w struktury ścisłej kadry kierowniczej oraz dla osób ,które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu prowadzenia pod względem ekonomicznym i organizacyjnym klubów sportowych, młodzieżowych szkółek sportowych, ośrodków sportowych i kulturalnych w strukturach samorządu terytorialnego, a także do czynnych sportowców, sportowców po zakończeniu kariery, osób odpowiedzialnych za rozwój sportu w gminach, powiatach i miastach,  nauczycieli wychowania fizycznego, scoutów, osób chcących zajmować się marketingiem sportowym, trenerów personalnych i ogólno rozwojowych, osób które maja ambicje pełnić funkcje dyrektora sportowego lub dyrektora rozwoju w klubach sportowych –  lub zasiadać w radach nadzorczych jednostek sportowych.

CO WYRÓŻNIA KIERUNEK PROJEKTANTÓW KARIERY?

Absolwenci MBA po zakończeniu studiów podyplomowych Executive MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy. Uzupełniaja wykształcenie do wymaganego przez pracodawce. Absolwenci studiów podyplomowych executive mba spełniają kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dz.u. Z 2018, poz. 1182).

Po ukończeniu Studiów uczestnik otrzymuje dyplom menedżera sportu. Uzyskane w ten sposób zaświadczenia są zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem MEN oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent otrzymuje zaświadczenie men oraz certyfikat ukończenia kursu, w języku polskim i angielskim, umożliwiający podjęcie pracy we wszystkich krajach unii europejskiej. Dodatkowo dzięki uzyskanej akredytacji uczelni wyższej każdy z absolwentów po ukończeniu kursu może uzyskać dodatkową dokumentację wydawaną przez uczelnię w postaci: świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Zdobywa kwalifikacje pedagogoczine.

Zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Zdobywa ewentualnie uprawnienia bhp (fakultatywnie )

Instruktora danej dyscypliny sportu ( piłka nożna , siatkówka itp.) (fakultatywnie )

Moduły programu studiów podyplomowych

 • Executive MBA / Menedżer sportu i kultury
 • Marketing sportowy
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi
 • Public relations, social media i brand management
 • Etyka biznesu i csr
 • Ekonomia menedżerska
 • Przywództwo i coaching
 • Prawo gospodarcze
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO ) i członków rad nadzorczych
 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie
 • Etykieta i savoir vivre w biznesie, sporcie i kulturze
 • Psychologia biznesu, sportu i mentoring
 • Podstawy anatomii , biomechaniki i fizjologii człowieka
 • Fizjologia wysiłku fizycznego) – żywienie i dietetyka
 • Reklama i promocja w sporcie i kulturze
 • Streching, ćwiczenia fitness w praktyce

Studia pomogą uzupełnić wykształcenie do prowadzenia wszelakich jednostek Centrów Promocji Sportu i Kultury, Muzeów, Bibliotek oraz przygotować do prowadzenia działalności gospodarczych związanych bezpośrednio z branżą sportową oraz dla osób, które pracują w obszarze B2B oraz C2B. Ponadto osoba posiadająca ww. studia może współpracować przy projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez menedżera uprawnień zawodowych. Studia proponowane są także dla kadry piastującej stanowiska menedżerskie w związkach i stowarzyszeniach sportowych.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez Collegium Humanum)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9900,00 zł
2 wpłaty półroczne
5200,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Previous
Next

REKRUTACJA

+48 608 800 591

+48 736 229 166

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.