Przygotowanie pedagogiczne

Studia Podyplomowe

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Przygotowanie pedagogiczne
 • CZAS TRWANIA 3 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przeznaczone są dla:

 • absolwentów studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela prowadzącego zajęcia, nauczyciela psychologa (ust. 2.7. pkt 1 oraz pkt 3-6). 
 • absolwentów co najmniej studiów pierwszego stopnia przygotowujących się do wykonywania zawodu teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczyciela praktyczniej nauki zawodu (ust. 2.7. pkt 2).
 • posiadających przygotowanie merytoryczne a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze nauczyciela.

Realizacja kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnego ze standardem kształcenia nauczycieli zapewnia uzyskanie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Akredytacje i członkostwa

Charakterystyka Studiów

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przygotowania z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej gwarantujące zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019).

Program studiów

 • Moduł I: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

  • Podstawy psychologii ogólnej
  • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i wychowawczej
  • Wybrane zagadnienia psychologii społecznej
  • Podstawy pedagogiki ogólnej z elementami pedagogiki specjalnej
  • Wybrane zagadnienia pedeutologii
  • Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej
  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Etyczne aspekty zawodu nauczyciela
  • Współpraca nauczyciela z rodziną i środowiskiem społecznym  Moduł II: Podstawy dydaktyki i emisja głosu

  • Teoretyczne podstawy kształcenia ogólnego i zawodowego
  • Emisja i higiena głosu

   

  Moduł III. Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć

  • Metodyka kształcenia ogólnego
  • Metodyka kształcenia zawodowego
  • Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych
  • Team bulding w klasie
  • Warsztat umiejętności interpersonalnych nauczyciela
  • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

Program kształcenia obejmuje także realizację praktyk zawodowych w wymiarze 150 godz.

Koordynator kierunku:

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
3900,00 zł
2 wpłaty półroczne
1850,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1000,00 zł
10 wpłat
390,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Previous
Next

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.