fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Psychogeriatria – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 9 czerwca 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychogeriatria – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 190

Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychogeriatria skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra z obszarów: psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych.

Program studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychogeriatria opary został na propozycjach grupy roboczej uwzględnionych podczas sesji – The Open-Ended Working Group on Ageing (UNCRC) działającej przy ONZ.  Stanowi szerokie przygotowanie psychologiczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym w obszarze diagnozy psychologicznej, leczenia zaburzeń i chorób psychicznych, psychopatologii, farmakoterapii, organizacji opieki i lecznictwa psychologiczno-psychiatrycznego oraz podstawami prawnymi dotyczącymi osób w podeszłym wieku.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychogeriatria nabywa niezbędną wiedzę i umiejętności do definiowania i rozpoznawania problemów natury psychicznej i somatycznej, związanych z obniżeniem się aktywności fizycznej, intelektualnej i seksualnej, problemu straty i żałoby po bliskiej osobie, narastającej samotności i poczuciu bycia nieprzydatnym czy strachem i lękiem przed chorobami oraz śmiercią.

Psychogeriatria

Ukończenie studiów podyplomowych Master of Science (MSc.) – Psychogeriatria, jako jednej z prężniej rozwijających się specjalności w dziedzinie nauk humanistycznych i medycznych umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do diagnozowania i psychoterapii zaburzeń natury psychicznej, które pojawiają się w podeszłym wieku, umiejętnego otoczenia troską szczególnie wymagających pacjentów/klientów we wspieraniu ich w napotykanych trudnościach.

Akredytacje i członkostwa

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychogeriatria będą przygotowani do pracy z osobami w podeszłym wieku w zakresie rozumienia i rozwiązywania problemów seniorów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi, zaburzeń snu, problemów o charakterze poznawczym i emocjonalnym oraz zaburzeń o charakterze psychotycznym.

PROGRAM STUDIÓW

Moduł I – Natura i osobliwości starzenia się

 • Mechanizmy i teorie procesów starzenia się
 • Fizjologiczne zmiany w organizmie związane ze starzeniem się
 • Starzenie normalne, pomyślne i przyspieszone
 • Patofizjologia starzenia
 • Zespoły przedwczesnego starzenia

Moduł II – Charakterystyka starzenia się organizmu

 • Starzenie w płaszczyźnie psychologicznej
 • Starzenie w płaszczyźnie społeczno-socjalnej

Moduł III – Starzenie się społeczeństwa

 • Starzenie osobnicze i populacyjne
 • Tendencje zmian demograficznych w populacji
 • Pojęcia średniej i maksymalnej długości życia, dalszego przeciętnego trwania życia,
 • populacji młodej i starej.
 • Konsekwencje i prognozy starzenia demograficznego

Moduł IV – Wielkie problemy geriatryczne

 • Zaburzenia funkcji poznawczych (demencja, depresja, delirium)
 • Nietrzymanie moczu i stolca
 • Zaburzenia mobilności
 • Jatrogenia

Moduł V – Seksuologia geriatryczna

 • Starzenie układu rozrodczego
 • Menopauza, andropauza i problemy hormonalnej terapii zastępczej
 • Zaburzenia funkcji seksualnych w starości z uwzględnieniem wpływu leków
 • Choroby prostaty i narządów płciowych męskich
 • Zapalne i nowotworowe choroby żeńskich narządów płciowych
 • Nowotwory sutka – postępowanie diagnostyczne, leczenie, wsparcie psychologiczne
 • Seksualność osób starszych

Moduł VI – Schorzenia neurologiczne w wieku podeszłego

 • Starzenie układu nerwowego
 • Choroby naczyniowe mózgu
 • Czynniki ryzyka udaru mózgu i prewencja udaru
 • Choroba Parkinsona
 • Zaburzenia mowy
 • Zaburzenia snu
 • Ból przewlekły i jego leczenie
 • Zespoły otępienne i zaburzenia zachowania – rodzaje, przyczyny, diagnostyka,
 • różnicowanie, leczenie

Moduł VII – Psychopatologia wieku podeszłego

 • Depresja – przyczyny, odmienność obrazu w starości
 • Zespoły lękowe
 • Choroby psychosomatyczne
 • Majaczenie – definicja, przyczyny, obraz kliniczny, różnicowanie, leczenie
 • Różnicowanie delirium, depresji i demencji
 • Zespoły psychotyczne w wieku podeszłym

Moduł VIII – Szczególne problemy w geriatrii

 • Nieprawidłowości w leczeniu osób starszych, zespoły jatrogenne
 • Zagrożenia związane z hospitalizacją
 • Organizacja i formy opieki geriatrycznej
 • Opieka paliatywna
 • Opieka nad chorym umierającym
 • Jakość życia pacjenta w podeszłym wieku – czynniki kształtujące
 • Kompleksowa ocena geriatryczna – zadania i znaczenie, rola psychogeriatry
 • Podejście holistyczne w psychogeriatrii

Moduł IX – Psychogeriatra w praktyce cz. 1

 • Odżywianie w późnej dorosłości
 • Procesy związane z uczeniem się u osób w podeszłym wieku
 • Poznawcza aktywizacja seniorów
 • Aktywność fizyczna seniorów

Moduł X – Psychogeriatra w praktyce cz. 2

 • Problem straty i praca z żałobą
 • Rekreacja ruchowa seniorów
 • Elementy arteterapii i twórczości w pracy z seniorem
 • Taniec, ruch, muzyka – terapia

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

Master of Science (MSc.) – Psychologia uzależnień są studiami doskonalącymi, dzięki którym Absolwenci uzyskują wysokie kwalifikacje w zakresie umiejętności, które są fundamentalne w ramach tworzenia i realizacji efektywnych programów profilaktycznych, które w efekcie mają wspierać osoby uzależnione oraz narażone na uzależnienia.

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

(fakultatywnie na życzenie)

 • dyplom z tytułem Master of Science w języku angielskim – Psychogeriatrics – opłata: 900 zł
 • certyfikat uzyskania kwalifikacji Psychogeriatra – opłata 900 zł
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
  – opłata: 100,00 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900 zł
2 wpłaty półroczne
2600 zł
4 wpłaty kwartalne
1400 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW