Psychotraumatologia

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok 2019/2020

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów PSYCHOTRAUMATOLOGIA
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA GODZIN 308
 • ECTS 60

Studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia skierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych i nadaja uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa.

Studia mają na celu przygotowanie praktycznych umiejętności do pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń losowych tj., katastrofy naturalne czy wypadki komunikacyjne, powodzie, oraz wywołane przez innych ludzi tj. przemoc fizyczna i psychiczna, gwałt.  Studia nauczają diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych, jak zareagować po traumatycznych wypadkach oraz terapii traumy.

Studia Psychotraumatologia przygotowują do pracy w zakresie psychologicznej pomocy w szpitalach psychiatrycznych, klinikach, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach psychoterapii, oddziałach szpitalnych, hospicjach, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach i gabinetach.

Wiedza

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia nabywają rozległą wiedzę oraz poznają metody interwencji kryzysowej u osób po traumie. Studia kładą nacisk na psychologiczne systemy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także na długotrwałe skutki po stresie traumatycznych: zaburzeń zachowania, emocjonalnych czy osobowości.

 Zakres tematyczny zajęć:

 • obszary traumy
 • metody terapii i diagnozy zaburzeń po stresie traumatycznym

PROGRAM STUDIÓW

Nazwa modułu Liczba godzin Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
Psychotraumatologia
8
8
0
Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia ​
16
16
0
Psychotraumatologia stresu
16
16
0
Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń
8
8
0
Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych
8
8
0
Typy oddziaływań w psychotraumatologii
16
16
0
Psychotraumatologia w kontekście uzależnień
8
8
0
Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych
8
8
0
Diagnoza i ocena traumy psychicznej
16
0
16
Wczesna interwencja psychotraumatologiczna
16
0
16
Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej
16
0
16
Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych
16
0
16
Terapia narracyjna w traumie psychicznej
16
0
16
Przetwarzanie poznawcze
16
0
16
Krótkoterminowa terapia eklektyczna
16
0
16
Podstawy terapii EMDR
16
0
16
Procedura przedłużonej ekspozycji PE
16
0
16
Ekspresja artystyczna jako metoda terapeutyczna w traumie
16
16
16
Case study
60
0
60
Razem
308
88
220

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. zawód Psychotraumatologia wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Umieszczony został w następującej strukturze:

2 – SPECJALIŚCI
2299 – Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
229910 – Psychotraumatolog

Dz.U. 2014 poz. 1145

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom spełnienia kryterium wykształcenia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom spełnienia kryterium wykształcenia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa

Wykładowcy

dr Ewa Bernacka

Psychotraumatolog

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

mgr Agnieszka Kacprzyk-Straszak, EMBA

Psychotraumatolog

Sąd Okręgowy w Katowicach

dr lek. med. Agnieszka Byszek

Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mgr Sławomir Jagieła

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Magdalena Żmijewska

dr Andrzej Sztandera

Collegium Humanum

lek. med. Dymitr Kostrica, EMBA

Collegium Humanum

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900,00 zł
2 wpłaty półroczne
3500,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1750,00 zł

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa


Nr rachunku: 43 1020 5561 0000 3102 3003 1040
PKO Bank Polski S A

 

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: podyplomowe@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czynne:

 • poniedziałek - środa 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)
 • czwartek – dzień wewnętrzny
 • piątek - 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)
 • sobota 8:00-16:00
 • niedziela 9:00-15:00

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW