Rekrutacja trwa

Psychotraumatologia
- Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychotraumatologia
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA GODZIN 190
 • ECTS 60

Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.)- Psychotraumatologia skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra  z obszarów: psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.)- Psychotraumatologia nabywa ustawowe uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa.

 

Studia Master of Science (MSc.) – Psychotraumatologia przygotowują do pracy w zakresie psychologicznej pomocy w szpitalach psychiatrycznych, klinikach, zakładach karnych i poprawczych, sądach, służbach mundurowych różnych formacji (Policja, wojsko, Straż Pożarna, SOK, Straż Miejska itp.)  ośrodkach psychoterapii, oddziałach szpitalnych, hospicjach, ośrodkach interwencji kryzysowej i pomocy socjalnej, poradniach i gabinetach. Dają niezbędną wiedzę i umiejętności pomocy społecznościom dotkniętym poważnymi kryzysami z doświadczeniami zagrożenia życia włącznie.

Ukończenie studiów podyplomowych Master of Science (MSc.)- Psychotraumatologia umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności  do pracy z osobami, które doświadczyły traumy psychologicznej i przeżywają stres traumatyczny powstały na skutek różnych zdarzeń losowych (choroba, śmierć bliskich epidemie, przemoc fizyczna i psychiczna, mobbing, dyskryminacja, gwałt,  katastrofy naturalne, wypadki komunikacyjne i inne).

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychotraumatologia będą przygotowani do teoretycznego i praktycznego działania poprzez  poznanie metod interwencji kryzysowej. Studia kładą nacisk na psychologiczne systemy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także na długotrwałe skutki po stresie traumatycznych: zaburzeń zachowania, emocjonalnych czy zaburzenia osobowości.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Wiedza

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychotraumatologia nabywają rozległą wiedzę oraz poznają metody interwencji kryzysowej u osób po traumie. Studia kładą nacisk na psychologiczne systemy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także na długotrwałe skutki po stresie traumatycznych: zaburzeń zachowania, emocjonalnych czy osobowości.

PROGRAM STUDIÓW

Moduły realizowane w kontakcie bezpośrednim:

 • Wprowadzenie do Psychotraumatologii
 • Diagnoza i ocena traumy psychicznej
 • Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna w Psychotraumatologii
 • Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych i śmierci
 • Psychotraumatologia w traumie onkologicznej
 • Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych (suicydalność)
 • Psychotraumatologia w kontekście uzależnień
 • Psychotraumatologia w traumie po doświadczeniu przemocy fizycznej i psychicznej (min. przemoc domowa, mobbing, stalking, gwałt i molestowanie seksualne)
 • Terapia narracyjna w traumie psychicznej
 • Krótkoterminowa terapia eklektyczna
 • Ekspresja artystyczna jako metoda terapeutyczna w traumie
 • Podstawy terapii EMDR
 • Procedura przedłużonej ekspozycji PE
 • Opiniowanie sądowe

Moduły realizowane w formie samokształcenie.

Uczestnik studiów otrzymuje dodatkowo dostęp do nagrań video na platformie e-learningowej jako materiał uzupełniający i rozwijający do pracy własnej:

 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza traumy
 • Zaburzenia adaptacyjne i żałoba
 • Zaburzenia dysocjacyjne
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychotraumatologia stresu
 • Terapia narracyjna
 • Temperament i życie
 • Zespół stresu pourazowego
 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • Etyka zwodu psychologa

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. zawód Psychotraumatologia wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Umieszczony został w następującej strukturze:

2 – SPECJALIŚCI
2299 – Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
229910 – Psychotraumatolog

Dz.U. 2014 poz. 1145

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. zawód Psychotraumatolog wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Umieszczony został w następującej strukturze:

2 – SPECJALIŚCI
2299 – Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
229910 – Psychotraumatolog

Dz.U. 2014 poz. 1145

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

(fakultatywnie na życzenie)

 • dyplom wraz z nadaniem tytułu: Master of Science – Psychotraumatologist
  – opłata: 900,00 zł,
 • certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu Psychtraumatologa – opłata: 200,00 zł
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
  – opłata: 100,00 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Kierownik merytoryczny

dr n. med. Agnieszka Kacprzyk-Straszak, EMBA

Psycholog, psychotraumatolog, EMBA

Wykładowcy

dr Ewa Bernacka

Psycholog

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr lek. med. Agnieszka Byszek

Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. hum. Kinga Kaleta

Psycholog, psychoterapeuta

mgr Igor Rotberg

Psycholog, psychoterapeuta, trener

Paweł Pilkiewicz

Terapeuta EMDR
Terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania
Trener Szkoleń w Zakresie Psychoonkologii

Wojciech Cechowski

Psycholog, psychoterapeuta
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

mgr Marcin Eryk Goluch

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900,00 zł
2 wpłaty półroczne
3600,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1900,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail:kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA