fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Terapia Zaburzeń Więzi – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 9 czerwca 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Terapia Zaburzeń Więzi – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 190

Celem studiów podyplomowych Master of Science (MSc.) – Terapia Zaburzeń Więzi jest wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy zaburzeń więzi, traumy relacyjnej, traumy z udziałem innych ludzi i opracowanie prawidłowego planu terapeutycznego wśród osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Studia podyplomowe Master of Science (MSc.) – Terapia Zaburzeń Więzi przygotowują absolwentów do pracy w zakresie profesjonalnej pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, rodzinach zastępczych, dysfunkcyjnych, rodzinach adopcyjnych, zakładach poprawczych, policji, ośrodkach psychoterapii, oddziałach psychosomatycznych w szpitalach i klinikach.

Celem studiów podyplomowych Master of Science (MSc.) – Terapia Zaburzeń Więzi jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę oraz spójne z tym metody terapii osób po traumach relacyjnych, przemocy fizycznej oraz psychicznej i seksualnej od strony bliskich osób. Stąd nacisk położony jest na psychologiczne mechanizmy radzenia sobie z doświadczeniami zagrożenia życia oraz ich długofalowe konsekwencje w postaci zaburzeń po stresie traumatycznym: zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości czy Complex PTSD.

 

Tematyka poszczególnych bloków zajęciowych dotyczy traumy relacyjnej, traumy molestowania lub przemocy seksualnej w rodzinie, przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie, czyli: psychologicznych teorii rozwoju zaburzeń przywiązania; mózgowych mechanizmów kodowania traumy; diagnozy zaburzeń po stresie traumatycznym; psychologicznych metod terapii zaburzeń pourazowych – procedury przedłużonej ekspozycji, przetwarzania poznawczego, ekspozycyjnej terapii narracyjnej i EMDR.

 

Absolwenci studiów podyplomowych Master of Science (MSc.) – Terapia Zaburzeń Więzi posiadają wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia terapii osób z zaburzeniami więzi, terapii systemowej. Ponadto są przygotowani do profesjonalnej terapii osób po traumie. Stają się animatorami profesjonalnej współpracy ośrodków i instytucji zaangażowanych w sytuacje szeroko rozumianej pieczy zastępczej. Prowadzą system szkoleń psychoedukacyjnych dla instytucji piezy zastępczej, ośrodków adopcyjnych oraz grup zainteresowaniem powiększania wiedzy na temat terapii zaburzeń więzi.

Akredytacje i członkostwa

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP

Absolwenci wyposażeni w konkretne kompetencje są w stanie w skali całego kraju tworzyć dyspozycyjny zespół specjalistów z zakresu terapii zaburzeń więzi.  Ponadto są przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych, Ośrodkach Adopcyjnych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Policji, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz prowadzić indywidualnie wsparcie osobom z zaburzeniami więzi.

PROGRAM STUDIÓW

 • Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy
 • Wprowadzenie do psychotraumatologii
 • RAD – uwarunkowania i konsekwencje
 • Praca z rodziną i środowiskiem
 • DDD – praca z dorosłą osobą z rodziny dysfunkcyjnej
 • praca z nastolatkiem z rodziny dysfunkcyjnej
 • praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej
 • praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej
 • DDA – praca z dorosłą osobą z rodzin alkoholowych
 • DDA – praca z nastolatkiem z rodziny alkoholowej
 • DDA – praca z dzieckiem z rodzin alkoholowej
 • Psychoseksuologia
 • Trauma podłoże seksualne – praca nastolatkiem i dzieckiem
 • Trauma podłoże seksualne – praca z osobom dorosłą
 • Terapia rodzinna – praca systemowa
 • Terapie – TUS, TZA, grupowa, wsparcie grupowe

Moduły realizowane w kontakcie bezpośrednim, hybrydowym, online:

 • Wprowadzenie do Psychotraumatologii
 • Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy
 • RAD – uwarunkowania i konsekwencje
 • Psychoseksuologia
 • Zaburzenia więzi w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych i śmierci
 • Praca z rodziną i środowiskiem
 • Psychotraumatologia w kontekście uzależnień
 • praca z dorosłą osobą z rodziny dysfunkcyjnej, alkoholowej
 • praca z nastolatkiem z rodziny dysfunkcyjnej, alkoholowej
 • praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej, alkoholowej
 • praca z dziećmi i młodzieżą po traumie seksualnej w rodzinie
 • Zaburzenia więzi w kontekście prób samobójczych (suicydalność)
 • Wsparcie środowiskowe, indywidualne w traumie po doświadczeniu przemocy fizycznej i psychicznej (min. przemoc, gwałt i molestowanie seksualne)
 • Terapia narracyjna w traumie
 • Dialog motywacyjny
 • Ekspresja artystyczna jako metoda terapeutyczna

Moduły realizowane w formie samokształcenie.

Uczestnik studiów otrzymuje dodatkowo dostęp do nagrań video na platformie e-learningowej jako materiał uzupełniający i rozwijający do pracy własnej:

 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza traumy
 • Zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia dysocjacyjne
 • Lęk społeczny
 • Lęk relacyjny
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Temperament i życie
 • Zespół stresu pourazowego

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

Master of Science (MSc.) – Terapia Zaburzeń Więzi są studiami doskonalącymi, dzięki którym Absolwenci uzyskują wysokie kwalifikacje w zakresie umiejętności, które są fundamentalne w ramach tworzenia i realizacji efektywnych programów profilaktycznych, które w efekcie mają wspierać osoby uzależnione oraz narażone na uzależnienia.

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
 • – opłata: 100,00 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900 zł
2 wpłaty półroczne
3600 zł
4 wpłaty kwartalne
1900 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW