Rekrutacja trwa

Terapia Zaburzeń Więzi

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 25 LUTEGO 2024 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Terapia Zaburzeń Więzi
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 190

Celem studiów podyplomowych Terapia Zaburzeń Więzi jest wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy zaburzeń więzi, traumy relacyjnej, traumy z udziałem innych ludzi i opracowanie prawidłowego planu terapeutycznego wśród osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Studia podyplomowe Terapia Zaburzeń Więzi przygotowują absolwentów do pracy w zakresie profesjonalnej pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, rodzinach zastępczych, dysfunkcyjnych, rodzinach adopcyjnych, zakładach poprawczych, policji, ośrodkach psychoterapii, oddziałach psychosomatycznych w szpitalach i klinikach.

Celem studiów podyplomowych Terapia Zaburzeń Więzi jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę oraz spójne z tym metody terapii osób po traumach relacyjnych, przemocy fizycznej oraz psychicznej i seksualnej od strony bliskich osób. Stąd nacisk położony jest na psychologiczne mechanizmy radzenia sobie z doświadczeniami zagrożenia życia oraz ich długofalowe konsekwencje w postaci zaburzeń po stresie traumatycznym: zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości czy Complex PTSD.

Tematyka poszczególnych bloków zajęciowych dotyczy traumy relacyjnej, traumy molestowania lub przemocy seksualnej w rodzinie, przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie, czyli: psychologicznych teorii rozwoju zaburzeń przywiązania; mózgowych mechanizmów kodowania traumy; diagnozy zaburzeń po stresie traumatycznym; psychologicznych metod terapii zaburzeń pourazowych – procedury przedłużonej ekspozycji, przetwarzania poznawczego, ekspozycyjnej terapii narracyjnej i EMDR.

 

 

Absolwenci studiów podyplomowych Terapia Zaburzeń Więzi posiadają wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia terapii osób z zaburzeniami więzi, terapii systemowej. Ponadto są przygotowani do profesjonalnej terapii osób po traumie. Stają się animatorami profesjonalnej współpracy ośrodków i instytucji zaangażowanych w sytuacje szeroko rozumianej pieczy zastępczej. Prowadzą system szkoleń psychoedukacyjnych dla instytucji piezy zastępczej, ośrodków adopcyjnych oraz grup zainteresowaniem powiększania wiedzy na temat terapii zaburzeń więzi.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Absolwenci wyposażeni w konkretne kompetencje są w stanie w skali całego kraju tworzyć dyspozycyjny zespół specjalistów z zakresu terapii zaburzeń więzi.  Ponadto są przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych, Ośrodkach Adopcyjnych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Policji, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz prowadzić indywidualnie wsparcie osobom z zaburzeniami więzi.

PROGRAM STUDIÓW

 • Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy
 • Wprowadzenie do psychotraumatologii
 • RAD – uwarunkowania i konsekwencje
 • Praca z rodziną i środowiskiem
 • DDD – praca z dorosłą osobą z rodziny dysfunkcyjnej
 • praca z nastolatkiem z rodziny dysfunkcyjnej
 • praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej
 • praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej
 • DDA – praca z dorosłą osobą z rodzin alkoholowych
 • DDA – praca z nastolatkiem z rodziny alkoholowej
 • DDA – praca z dzieckiem z rodzin alkoholowej
 • Psychoseksuologia
 • Trauma podłoże seksualne – praca nastolatkiem i dzieckiem
 • Trauma podłoże seksualne – praca z osobom dorosłą
 • Terapia rodzinna – praca systemowa
 • Terapie – TUS, TZA, grupowa, wsparcie grupowe

Moduły realizowane w kontakcie bezpośrednim, hybrydowym, online:

 • Wprowadzenie do Psychotraumatologii
 • Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy
 • RAD – uwarunkowania i konsekwencje
 • Psychoseksuologia
 • Zaburzenia więzi w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych i śmierci
 • Praca z rodziną i środowiskiem
 • Psychotraumatologia w kontekście uzależnień
 • praca z dorosłą osobą z rodziny dysfunkcyjnej, alkoholowej
 • praca z nastolatkiem z rodziny dysfunkcyjnej, alkoholowej
 • praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej, alkoholowej
 • praca z dziećmi i młodzieżą po traumie seksualnej w rodzinie
 • Zaburzenia więzi w kontekście prób samobójczych (suicydalność)
 • Wsparcie środowiskowe, indywidualne w traumie po doświadczeniu przemocy fizycznej i psychicznej (min. przemoc, gwałt i molestowanie seksualne)
 • Terapia narracyjna w traumie
 • Dialog motywacyjny
 • Ekspresja artystyczna jako metoda terapeutyczna

Moduły realizowane w formie samokształcenie.

Uczestnik studiów otrzymuje dodatkowo dostęp do nagrań video na platformie e-learningowej jako materiał uzupełniający i rozwijający do pracy własnej:

 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza traumy
 • Zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia dysocjacyjne
 • Lęk społeczny
 • Lęk relacyjny
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Temperament i życie
 • Zespół stresu pourazowego

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

Terapia Zaburzeń Więzi są studiami doskonalącymi, dzięki którym Absolwenci uzyskują wysokie kwalifikacje w zakresie umiejętności, które są fundamentalne w ramach tworzenia i realizacji efektywnych programów profilaktycznych, które w efekcie mają wspierać osoby uzależnione oraz narażone na uzależnienia.

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim – opłata: 100,00 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900 zł
2 wpłaty półroczne
3600 zł
4 wpłaty kwartalne
1900 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za rozszerzoną nazwę studiów o Master of Science (MSc.) – 900 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Programy dofinansowujące skierowane do pracowników i pracodawców z całej Polski. Ich celem jest wsparcia dostosowania pracowników i przedsiębiorców do zmian demograficznych na rynku pracy, wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.  Programy krajowe obejmują także dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. 

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioski należy składać u operatora przypisanego do danego województwa lub regionu, w którym mieści się siedziba wnioskodawcy. Więcej informacji na stronie:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

https://www.parp.gov.pl/

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Poziom dofinansowania: dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia, dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia.

Nabory wniosków uruchamiane są przez urzędy pracy każdego roku kalendarzowego – najczęściej w marcu. Trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym lub do dnia 30 października.

 

Więcej informacji na stronie:

https://kfs.pl/

urzędy pracy: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA