fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 9 czerwca 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • CZAS TRWANIA 2 Semestry
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 250

Studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi adresowane są do osób pełniących funkcje w pionach zarządzania zasobami ludzkimi zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, menedżerów personalnych, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem.

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wspierają potrzebę rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi są przygotowani do pełnienia różnorodnych ról i stanowisk związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Mogą pracować jako specjaliści HR, kierownicy działów personalnych, rekruterzy, trenerzy, doradcy personalni, analitycy HR lub konsultanci. Mogą również rozwijać karierę w obszarze zarządzania strategicznego, tworząc strategie personalne i wspierając realizację celów organizacji poprzez właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia podyplomowe na tym kierunku umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia procesów rekrutacyjnych, projektowania i wdrażania programów szkoleniowych, analizy potrzeb rozwojowych pracowników, controllingu personalnego, planowania sukcesji, tworzenia systemów oceny pracowników, zarządzania wynagrodzeniami i budowania efektywnych relacji między pracownikami a organizacją.

Ponadto, studia podyplomowe w ZZL pozwalają na rozwinięcie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów i budowanie efektywnych zespołów. Absolwenci są również świadomi aspektów prawnych i etycznych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

kierownik studiów podyplomowych zarządzanie zasobami ludzkimi

Akredytacje i członkostwa

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP

PROGRAM STUDIÓW

 • Prawne aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi (prawne aspekty zatrudnienia, podstawy prawa pracy, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne w Polsce)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem (nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, projektowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi a efektywność organizacji)
 • Organizacja i funkcjonowanie komórki personalnej
 • Planowanie zatrudnienia
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Zarządzanie kompetencjami – ocena i rozwój pracowników
 • Systemy wynagrodzeń i systemy motywacyjne
 • Kompetencje osoby zarządzającej (kompetencje menadżera)
 • Audyt personalny
 • Coaching i mentoring
 • Psychologia decyzji kadrowych
 • Etyka w procesie kadrowym
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Budowanie i rozwój zespołu
 • Negocjacje i zarządzanie konfliktem
 • Public Relations

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Partnerów programu.

W języku Angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz.1791)

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 9 czerwca 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
3900 zł
2 wpłaty półroczne
2175 zł
4 wpłaty kwartalne
1125 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW